กรมธรรม์คืออะไร

กรมธรรม์คืออะไร

เมื่อทำประกันแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบของการทำประกัน และเป็นที่คุ้นหูเราเป็นอย่างดีนั้นก็คือ “กรมธรรม์”

ซึ่งเป็นเอกสารอย่างหนึ่ง ที่ทางบริษัทประกันภัยจะมอบให้แก่เรา เปรียบเสมือนเครื่องยืนยัน ที่เราจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

บริษัทประกัน จะต้องจ่ายค่าเสียหายทดแทนให้กับผู้เอาประกัน ตามจำนวนเงินที่ระบุเอาไว้ ในใบกรมธรรม์นั่นเอง 

หลังจากที่ผู้เอาประกัน ได้ทำการตกลงทำตามข้อสัญญา

กับทางบริษัทประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เอาประกัน จะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้รับประกัน ซึ่งก็คือบริษัทประกัน ตามจำนวนเงินในสัญญาภายในกรมธรรม์

และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียทรัพย์ ไปจนถึงเสียชีวิต บริษัทประกัน จะทำการวิเคราะห์เหตุการณ์ และตีค่าออกมาเป็นตัวเงิน

ก่อนจะชดเชยให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ ตามจำนวนเงินในเงื่อนไขภายในกรมธรรม์

 

ตามพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ. 2535 กรมธรรม์

เป็นเอกสารที่ผู้รับประกัน จะต้องออกให้ผู้เอาประกันถือไว้เป็นหลักฐาน

โดยก่อนซื้อประกัน ภายในกรมธรรม์ที่ทางบริษัทประกัน จะเสนอขายให้กับผู้เอาประกัน จะต้องเป็นข้อมูลที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้

ถ้าหากว่าข้อมูลภายในกรมธรรม์ มีความแตกต่างไปจากที่นายทะเบียนเห็นชอบ ผู้เอาประกัน ก็สามารถที่จะร้องเรียนขอความรับผิดชอบ จากบริษัทประกันได้

 

การพิจารณาคำขอเอาประกันจากทางบริษัทประกัน

หากผู้เอาประกัน มีลักษณะมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง ตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ หลังจากมีการสัญญากันเกิดขึ้น ความคุ้มครองก็จะเกิดขึ้นทันที

แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีลักษณะมาตรฐานไม่เป็นไปตามความเหมาะสม ที่บริษัทประกันพิจารณา ก็อาจจะได้รับการปฏิเสธ ไม่รับทำประกันให้ได้เช่นกัน

และเมื่อการคุ้มครองเกิดขึ้นแล้ว บริษัทจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ให้กับผู้เอาประกัน แม้ว่าเอกสารกรมธรรม์ยังไม่ออกมาก็ตาม

 

สำหรับตารางกรมธรรม์ ที่ผู้เอาประกันจะได้ทราบภายในนั้น

จะประกอบไปด้วย ส่วนของสัญญาประกันภัย ที่ทำการตกลงกันเอาไว้ เป็นส่วนที่ผู้เอาประกันควรอ่านให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้แน่ใจว่าความคุ้มครอง ได้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการหรือไม่ ก่อนจะลงลายมือชื่อยินยอม

ภายในยังประกอบไปด้วยส่วนของชื่อ ที่อยู่ อายุ วันเริ่มการทำสัญญา อายุของสัญญา และวันครบกำหนดสัญญาของผู้เอาประกัน รวมไปถึงส่วนของเบี้ยประกันที่ต้องชำระ

และภายในกรมธรรม์ จะต้องมีการระบุลายมือชื่อของกรรมการ ที่บริษัทประกันมอบอำนาจให้ พร้อมมีการประทับตราบริษัท เป็นสัญลักษณ์เอาไว้ด้วย

 

หากสรุปด้วยใจความสั้นๆ แล้ว กรมธรรม์ ก็เปรียบเหมือนข้อตกลงผูกมัด ระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประกัน ภายในก็คือเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ เป็นส่วนของเอกสารที่ผู้เอาประกันต้องถือติดตัวไว้ 1 ฉบับ และทางบริษัทประกันอีก 1 ฉบับ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น ใบกรมธรรม์นี้ จะเป็นหลักฐานแสดง ให้ผู้เอาประกันยื่นเรื่อง เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากทางบริษัทต่อไปได้
กรมธรรม์คืออะไร
Scroll to top