ข้อมูลควรรู้ก่อนเริ่มทำประกันชีวิต ประกันมีกี่แบบ อะไรบ้าง

การทำประกันชีวิต

ประกันชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตเรา และคนที่อยู่ข้างหลังเรา ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องไม่เดือดร้อน

เป็นวิธีหนึ่งของการวางแผนอนาคต เป็นการชดเชยเงินทองกรณีอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต เกิดทุพลภาพ ไปจนถึงการแก่ชรา จนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

 

สาเหตุที่เราควรทำประกันชีวิตนั้น ก็เนื่องมาจากกรณีที่เราเกิดเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยจนทำให้เสียรายได้ไป ตัวประกันชีวิตเปรียบเสมือนตัวช่วยที่จะเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนของเราในส่วนนั้นๆ 

โดยการประกันชีวิต จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

1. ประกันชีวิตประเภทสามัญ

คือการประกันชีวิต ที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินประกันในปริมาณมาก ซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีรายได้สูงหรือปานกลาง ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินในการส่งเบี้ยประกันที่แพง

ซึ่งราคาเบี้ยประกัน ก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของการครอบคลุม และช่วงอายุเป็นตัวแปรด้วย

 

2. ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

เป็นการทำประกันหลายคน ด้วยการใช้กรมธรรม์เพียงใบเดียว เหมาะสำหรับการความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กับผู้คนในกลุ่มเดียวกัน

โดยค่าเบี้ยประกันจะมีค่าเท่ากันทั้งหมดทุกคน และมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าในแบบอื่นๆ

 

3. ประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม

เป็นการทำประกันที่มีเงินประกันไม่สูงหรือค่อนข้างต่ำ ส่วนมากการรับประกันจะใช้ข้อมูลจากใบขอเอาประกัน ไม่มีการตรวจสุขภาพใดๆ ทั้งสิ้น

มีการเก็บเบี้ยประกันเป็นรายเดือน และมีระยะเวลาการรอเอาประกัน ซึ่งหากผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนเวลาที่กำหนดเอาไว้ ก็อาจจะไม่ได้รับเงินประกัน

 

ส่วนระยะเวลาของการรับประกัน จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

 

1. ประกันแบบตลอดชีพ

เป็นการจ่ายเงินตามจำนวนที่ตกลงกันเอาไว้ ให้กับผู้เอาประกัน หรือผู้รับผลประโยชน์ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ผู้เอาประกันเสียชีวิต เมื่อถึงกำหนดอายุที่ตกลงกันเอาไว้ ก็จะมีการจ่ายค่าประกันคืนมาให้

 

2. ประกันแบบชั่วระยะเวลา

บริษัทจะมีการจ่ายค่าประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อ ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ เป็นการทำประกันที่ไม่ครอบคลุมถึงเรื่องของการออม แต่จะคุ้มครองกรณีการเสียชีวิตเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้น

 

3. ประกันแบบเงินได้ประจำ

เป็นการประกันสำหรับผู้เอาประกันต้องการออมทรัพย์ ซึ่งทางบริษัทประกันจะมีการจ่ายเงินให้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ในช่วงเวลาที่ตกลงกันเอาไว้

ซึ่งอาจจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายปี จนครบกำหนด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเงินใช้ หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว

 

4. ประกันแบบสะสมทรัพย์

เป็นการออมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง ของการทำประกันเช่นเดียวกัน โดยบริษัทประกันจะมีการจ่ายเงินประกัน ให้กับผู้เอาประกันในกรณีที่มีชีวิต หรือเสียชีวิตในช่วงเวลาที่กำหนด

 

การทำประกันชีวิต ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของการออมเงินวิธีหนึ่ง ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องพิจารณา และเลือกประกันให้เหมาะสมกับตนเอง เพื่อความคุ้มค่าและการครอบคุมความเสี่ยงได้อย่างมั่นคง
ข้อมูลควรรู้ก่อนเริ่มทำประกันชีวิต ประกันมีกี่แบบ อะไรบ้าง
Scroll to top