สินไหมทดแทนคืออะไร

สินไหมทดแทนคืออะไร

ในการทำประกันประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันนั้น ก็มีสาเหตุมาจากการกระจายความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ เป็นการป้องกันผลกระทบ ที่อาจจะส่งผลต่อฐานะทางการเงิน

โดยผู้เอาประกัน จะต้องมีการจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับทางบริษัทประกันเป็นรายปี ตามข้อตกลงที่ได้ระบุกันเอาไว้ในกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง

ก็เพื่อเป้าหมายของการได้รับการช่วยเหลือ ภายหลังจากการเกิดเหตุร้ายต่างๆ ทำให้ผู้เอาประกันเกิดความเสียหายเมื่อถึงเวลานั้น ผู้รับเอาประกันจะต้องจ่ายค่าช่วยเหลือต่างๆ ให้กับผู้เอาประกันที่เรียกกันว่า “สินไหมทดแทน

 

สินไหมทดแทนคืออะไร

 

สำหรับในทางกฎหมายแล้ว

ค่าสินไหมทดแทน เปรียบเสมือนค่าชดเชยความเสียหาย เมื่อมีการละเมิดต่างๆ เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหนึ่ง ส่งผลให้คู่กรณีเกิดความเสียหายขึ้น

ผู้ละเมิด จำต้องมีการจ่ายชดเชยค่าสินไหม ตามที่ตกลงกันไว้ หรือเปรียบเสมือนการคืนค่าเสียหาย ที่ทดแทนค่าทรัพย์สิน ร่างกาย และชีวิต ด้วยอะไรก็ตามแต่ ที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน

 

ส่วนความหมายในรูปแบบของการประกันภัย

จะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อย ตรงที่ ค่าเสียหายที่ผู้ละเมิดต้องจ่ายให้นั้น เมื่อคำนวณออกมาแล้ว จะต้องจ่ายเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และจะชดใช้เพียงส่วนของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ เพียงอย่างเดียว

ซึ่งผู้ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทน อาจจะเป็นได้ทั้งผู้เอาประกัน หรือจะเป็นผู้ที่รับผลประโยชน์ ใครคนใดคนหนึ่ง ตามที่ตกลงกันเอาไว้ ภายในกรมธรรม์ก็ได้

 

ดังนั้น ค่าสินไหมทดแทน จึงเปรียบเสมือนการเยียวยาความเสียหาย

ของผู้เอาประกันหรือผู้ที่ถูกละเมิด ช่วยไม่ให้เกิดความเดือดร้อน หรือส่งผลกระทบต่อการเงิน

และการตอบแทน ก็จะต้องเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอีกด้วย ค่าเสียหายต่างๆ ก็จะต้องสามารถคำนวณเป็นมูลค่าตัวเงินออกมาได้

เพราะฉะนั้น จะไม่มีส่วนค่าเสียหายที่เรียกว่าค่าปลอบขวัญ หรือค่าการลงโทษ เกิดขึ้นสำหรับการประกันภัย

 

โดยค่าสินไหมทดแทน ที่บริษัทประกันจะจ่ายให้กับเรานั้น จะต้องได้รับการตกลง และยินยอมออกมาเป็นเงื่อนไขสัญญา ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน

ซึ่งการระบุข้อตกลงเหล่านี้ จะมีทั้งส่วนที่ผู้เอาประกันควรได้รับ และส่วนของข้อยกเว้นการได้รับสินไหม กรณีที่เป็นความเสียหาย นอกเหนือจากที่ได้ตกลงกัน

 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

จะต้องมีตัวกลาง หรือผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้พิจารณาสินไหม จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการประเมินความเสียหาย ภายใต้การคุ้มครองที่ปรากฏอยู่ในกรมธรรม์

หากบริษัทประกันแห่งใดมีคุณภาพมากพอ และเห็นความเดือดร้อนของผู้เอาประกันมาเป็นอันดับแรก ก็จะช่วยให้ผู้เอาประกัน สามารถเรียกค่าสินไหม เพื่อชดเชยความเสียหายได้รวดเร็ว รวมไปถึงความเป็นธรรมต่อผู้เอาประกันด้วย

 

ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุให้ต้องเรียกสินไหมทดแทน ผู้เอาประกัน จะต้องมีการเรียกสินไหมให้เร็วที่สุด เพื่อบริษัทจะได้จัดการจ่ายค่าสินไหม ให้กับเราได้รวดเร็วทันใจ จะได้ไม่ส่งผลกระทบ ต่องบประมาณของเราในด้านอื่นๆ นั่นเอง
สินไหมทดแทนคืออะไร
Scroll to top