อะไรคือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

การประกันสุขภาพถ้วนหน้า เปรียบเสมือนการช่วยเหลือประชาชนสัญชาติไทยทุกคน ให้มีหลักประกันความมั่นคงในยามเจ็บป่วย ว่าตนเองจะต้องได้เข้ารับการรักษา เมื่อยามจำเป็นได้อย่างเหมาะสม

เป็นการชวยสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการรักษาพยาบาลได้เพียงพอ

 

การจัดตั้งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้น จึงเป็นนโยบายที่จะช่วยให้ประชาชน มีความอยู่ดีกินดีมากขึ้นได้ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หรือที่เรารู้จักกันว่า “บัตรทอง” หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค แต่ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกค่าใช้จ่าย 30 บาทออกไป

ซึ่งทำให้ประชาชน ได้รับการรักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐ ตามความเหมาะสม และได้มีการยกเลิกบัตรทองไป

โดยเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ภายในบัตรประชาชนแทน เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการ และช่วยให้การอ่านข้อมูลไม่ซับซ้อน

 

การคุ้มครองที่เกิดขึ้น ภายในหลักประกันสุขภาพนั้น

มีตั้งแต่ การรักษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป การเจ็บป่วยแบบกะทันหัน บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ไปจนถึงการส่งตัวเพื่อรักษาต่อ

 

การเข้ารับการรักษาสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป

จะต้องเริ่มต้นเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลขนาดเล็ก เช่นคลีนิค เสียก่อน พร้อมกับแจ้งหลักฐานการใช้สิทธิรักษาด้วยบัตรประชาชน เพื่อให้ทางคลินิกทำการตรวจสอบรายชื่อว่าอยู่ในเขตใด

 

ส่วนในกรณีของการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

มีลักษณะเป็นโรครุนแรง เกิดขึ้นรุนแรงแบบกะทันหัน เสี่ยงต่อการเสียชีวิตเมื่อไม่ได้รับการรักษา หรือเป็นเคสที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน รวมไปถึงเคสที่ได้รับการตัดสินว่าฉุกเฉินอื่นๆ

 

ผู้ป่วยที่ถือหลักประกันสุขภาพ

มีสิทธิที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ในเครือที่ใกล้ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน พร้อมแจ้งความจำนง หลักฐาน และบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่พยาบาลสามารถตรวจสอบได้

 

กรณีของการเกิดอุบัติเหตุขึ้น

มีการคุ้มครองใกล้เคียงกับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ก็คือสามารถเข้ารับการรักษา จากหน่วยพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนในเครือก็ได้ที่ใกล้ที่สุด พร้อมแจ้งความจำนง หลักฐาน และบัตรประชาชนเอาไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาล ทำการตรวจสอบในครั้งต่อไป

 

ทั้งนี้ หลักประกันสุขภาพ เป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้น

เพื่อช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของประชาชน เป็นการช่วยให้คนไทย สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ดีขึ้น

ส่งผลให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที อีกทั้งยังทำให้สถานพยาบาลมั่นใจได้ว่า จะได้รับค่ารักษาอย่างแน่นอน ช่วยให้ทั้งประชาชนและสถานพยาบาล เกิดความเชื่อมั่นในการลงมือรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

 

หลักประกันสุขภาพ เป็นการมองถึงนโยบายองค์รวมของประเทศ

ที่มีการขับเคลื่อนด้วยบุคลากรที่มีสุขภาพดี ก็จะส่งผลให้สังคมเกิดการพัฒนา และเกิดความก้าวหน้าในระดับประเทศได้ง่ายขึ้น

เป็นการเชื่อมโยมสอดประสานกัน ระหว่างผู้คนและสภาพสังคม ภายในประเทศนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี
อะไรคือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Scroll to top