สินไหมทดแทน

สินไหมทดแทนคืออะไร

ในการทำประกันประเภทต่างๆ ของผู้เอาประกันนั้น ก็มีสาเหตุมาจากการกระจายความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้ เป็นการป้องกันผลกระทบ ที่อาจจะส่งผลต่อฐานะทางการเงิน

Scroll to top